Ukázky

Rozbor podle typologie

Rozbor písma – 1.3.15

Ukázka rukopisu patří muži ve věku 25 let, střední vzdělání, pravák.

 

 

Shrnutí

Pisatel je  impulsivní až cholerického temperamentu, spíše introvertního zaměření, nicméně se umí rázně prosadit, protože je výrazně dominantní povahy. Preferuje jasné myšlení, zájem dobrat se podstatného a nezdržovat se detaily, je nápaditý a umí improvizovat. Zároveň se dá mluvit o nezájmu o druhého a tedy o nějakou promyšlenou prezentaci sebe sama,  z čehož plynou problémy s přizpůsobováním se kolektivu nebo normám všeho druhu. Teoreticky je pisatel vůdčí typ, ale funguje tak  pouze v krátkodobých nárazových situacích, protože mu chybí vytrvalost a systematičnost.

Dominuje narušené sebepojetí, pisatel má o sobě střídavě velké mínění a zároveň jím zmítají pochybnosti, to se promítá do značně rozporuplných vztahů ke svému okolí, pravděpodobná potřeba si dokazovat pomocí vlivu na okolí vlastní hodnotu. Zároveň je mu vlastní intuitivní vhled a schopnost věcem rychle a správně porozumět, smysl pro praktické a rychlé řešení, avšak možná někdy až bezohledné. V emoční oblasti se projevuje značná citovost i chlad zároveň, emoce se u něj rychle střídají a proto se dá  říci, že pisatel může být značně nevyzpytatelný v každém směru. Mezi další charakteristiky lze uvést ješitnost, pravděpodobně vyšší inteligenci, narušenou pasivní vůli a sklony k asociálnímu chování. Velké pocity neklidu, nepochopení, nespokojenosti a nezakořeněnosti v jistotách a v rodině, pisateli je bližší myšlenkový svět než ten praktický, velký rozdíl mezi tím, jak se cítí a tím, jak se projevuje na veřejnosti. Pravděpodobně narušený vztah k ženám.

Typologie – převládá cholerický temperament, spíše introvertního zaměření, vůdčí je funkce myšlení – intuice, podle elementů : mužské – oheň a vzduch,  nezávislý typ s velmi labilním sebepojetím a dominantním sebeprosazením, aktivní vůle, typologie podle MBTI – racionál a hráč, zaměřenost na věci, na tady a teď

Stín – podle elementů : ženské – voda a země, flegmatik, stabilita, pasivní vůle, podle MBTI – ochránce,  zaměřenost na vztahy, minulost a budoucnost

Swot analýza osobnosti pisatele

Silné stránky – samostatnost, originální myšlení, schopnost vyhmátnout to podstatné, nezávislost, akceschopnost, rychlost rozhodování , možné značně netradiční řešení náhlých situací, neovlivnitelnost, vlastní názor, sólový hráč,  komunikativní – vypravěč, výrazná osobnost

Slabé stránky – netolerantnost, problematická týmová práce a soužití, neschopnost akceptovat normy, problémy se sebepojetím, malá radost ze života, skepse, narušené vztahy, malá sebekázeň, sklony k příliš rychlým soudům a řešením – tedy k povrchnosti, konfliktnost, labilita, nevyzpytatelnost

Hrozby – vše co vyžaduje systematickou opakovanou a přesnou činnost, dodržování plánu v dlouhodobém horizontu, udržování vyrovnaného rozpočtu a vytváření rezerv, práce v kolektivu,

Příležitosti – samostatnost, schopnost improvizace a rychlého rozhodování vytváří prostor k prosazení na trhu práce v oblastech, kde jsou tyto vlastnosti rozhodující

Návrh řešení možných problémů 

– v oblasti práce je ideální samostatná činnost zaměřená na konkrétní cíl, jiným řešením může být spolupráce s pečlivým a zodpovědným partnerem

– v oblasti vztahů je vhodným partnerem stabilní osoba spíše klidného temperamentu

– v oblasti zdraví lze velmi doporučit všechny relaxační techniky a sport, aby se snížilo napětí pisatele

 

 

 

 

 

002

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *